STATUT FUNDACJI IM. ROBERTA PROCHA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Roberta Procha” zwana w dalszej części statutu “Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30 maja 2020 roku, sporządzonym przez Pawła Kita, notariusza w Warszawie, za Rep. A nr 8544/2020, której fundatorami są Magdalena Proch oraz Zuzanna Filipowska, zwane dalej: „Fundatorami”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

Osobowość Prawna

Fundacja zyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. 

Czas trwania/siedziba 

 1. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony. 

 2. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

§ 4. 

Obszar Działania

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 

Znak graficzny

 1. Fundacja może używać znaku graficznego zawierającego nazwę Fundacji. 

 2. Fundacja używa pieczęci z napisem ” Fundacja im. Roberta Procha”,

 3. Na potrzeby działalności międzynarodowej fundacji może posługiwać się nazwą Fundacji w języku obcym.

§ 6. 

Nadzór

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 1. CELE I ZASADY DZIAŁANIA I FUNDACJI

§ 7. 

Cele Fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1. wspierania sztuki i wszelkiej działalność kulturalnej w Polsce i za granicą; 

2. promowania artystów (profesjonalnych i nieprofesjonalnych) i ich twórczości w Polsce i za granicą;  

3. wspierania działań mających za cel zachowanie pamięci o twórczości i dorobku zmarłych artystów; 

4. podejmowania działań mających za cel gromadzenie i archiwizowania informacji o dorobku artystów; 

5. wspierania twórców i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów; 

6. wspierania inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury; 

7. promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze; 

8. wspierania merytoryczne oraz finansowe osób potrzebujących, w tym przede wszystkim twórców, artystów i ich rodzin; 

9. udzielania pomocy organizacyjnej, finansowej, merytorycznej i rzeczowej dla osób i jednostek podejmujących i prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji; 

10. propagowania rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w szkołach i systemie edukacji pozaszkolnej;

11. prowadzenia działań z obszaru psychoedukacji i wsparcia psychologicznego skierowanego do uczniów szkół artystycznych, uczelni artystycznych i działających artystów (profesjonalnych i nieprofesjonalnych) w Polsce i za granicą.

§ 8. 

Działalność Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele np. poprzez:

1. organizowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym wystaw, wernisaży, przeglądów, konkursów, festiwali, targów, aukcji sztuki i innych wydarzeń artystycznych w Polsce i za granicą; 

2. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, prelekcji, konferencji z zakresu sztuki i kultury w Polsce i za granicą; 

3. tworzenie kolekcji sztuki; 

4. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi sztuki, kultury i edukacji; 

5. fundowanie stypendiów; 

6. organizacja i zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz przestrzeni służących do realizacji celów Fundacji; 

7. opieka artystyczna nad grupami artystycznymi i artystami indywidualnymi; 

8. działania w Internecie w zakresie realizacji celów statutowych; 

9. organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych;

10. fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;

11. fundowanie nagród, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac naukowych, wydawniczych;

12. realizacja programów wspierających nowe zjawiska i idee w kulturze;

13. wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku kultury, nauki, sztuki, architektury i dizajnu;

14. łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w Polsce i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu kultury i edukacji;

15. pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;

16. współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji;

17. organizowanie programów edukacyjnych, programów pomocy placówkom kultury, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;

18. organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;

19. prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych;

20. szeroko rozumiane doradztwo;

21. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;

22. gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień współczesnej kultury, w tym twórczości wybranych artystów żyjących i zmarłych;

23. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym druki zwarte, reprodukcje, serigrafie.

24. przygotowanie i rozpowszechniania utworów audiowizualnej.

§ 9. 

Finansowanie Działalności Fundacji

 1. Fundacja finansuje swoją działalność przede wszystkim ze środków własnych.

 2. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzonej działalności wskazanej w Statucie. 

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 

 1. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10. 

Majątek

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

 2. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota pieniężna 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

 3. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

 2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

 3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, jak również aukcji sztuki, stanowiącej majątek fundacji;

 4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

 5. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek,

 6. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

 7. działalności gospodarczej – jeżeli zgodnie z postanowieniami Statutu działalność taka zostanie podjęta.

§ 11. 

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji. Służy on także, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu, pokryciu kosztów jej utrzymania.

 2. Zbycie lub obciążenie środków trwałych jak również udziałów w spółkach stanowiących składnik majątku Fundacji, wymaga uzyskania zgody Fundatorów.

 3. Nabycie dla Fundacji środków trwałych o wartości zakupu przewyższających kwotę 10.000.- złotych (dziesięciu tysięcy złotych), jeżeli nie było przedmiotem planu finansowego Fundacji wymaga uprzedniej zgody Fundatorów.

 4. Fundacja może tworzyć fundusz zapasowy i rezerwowy.

 1. WŁADZE FUNDACJI

§ 12. 

Organy fundacji

 1. Organami  Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” jako organ zarządzający;

 2. Rada Programowa, zwana dalej „Radą Programową”, jako organ doradczy.

 1. Nie można łączyć funkcji członka Rady Programowej i Zarządu.

§ 13. 

Zarząd Fundacji

 1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 3 członków.

 2. Pierwszy Zarząd stanowi: Magdalena Proch – Prezes Zarządu, Zuzanna Emilia Filipowska – Wiceprezes Zarządu, Daniel Kaliński – Członek Zarządu;

 3. Pierwszy Zarząd Fundacji zostanie wybrany przez Fundatorów w formie uchwały na 4- letnią kadencję w dniu 30 maja 2020 roku. Kolejne składy Zarządu będą wybierane przez Fundatorów w formie uchwały na – 4 letnią kadencję.

 4. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Fundatorów sprawozdania Zarządu za ostatni rok jego kadencji.

 5. Zarząd wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 6. Mandat Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu wygasa wskutek:

 1. upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany;

 2. złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi;

 3. odwołania przez Fundatora;

 4. śmierci.

§ 14. 

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowywanie i efektywne wdrażanie strategii rozwoju Fundacji zatwierdzonej przez Fundatorów, w szczególności przygotowywanie regulaminów przyznawania stypendiów;

 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 3. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;

 4. kierowanie realizacją i wykonywanie celów statutowych; 

 5. administrowanie majątkiem Fundacji zgodnie ze strategią rozwoju zaakceptowaną przez Fundatora;

 6. opiniowanie planu finansowego Fundacji, przestawianego corocznie Fundatorowi do zatwierdzenia;

 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawienie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami;

 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Fundatorowi do zatwierdzenia;

 9. prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Programowej oraz Fundatora;

 10. przyjmowanie spadków, darowizn oraz przyjmowanie i pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł na realizację celów statutowych.

 1. Podejmowanie uchwał przez Zarząd wieloosobowy wymaga – dla ich ważności – udziału co najmniej połowy składu – w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały wymagają zachowania formy pisemnej.

 2. Zarząd jest uprawniony do weryfikacji danych oraz informacji przekazywanych przez wnioskodawców ubiegających się o stypendium lub zapomogę Fundacji.

 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Fundacji oraz zgodności ich działań ze Statutem, uchwałami Fundatorów oraz z odpowiednimi przepisami prawa.

 4. Zarząd może w imieniu Fundacji zatrudniać wolontariuszy. Warunki i zasady pracy wolontariuszy na rzecz Fundacji określa porozumienie między Fundacją a wolontariuszem oraz właściwe przepisy prawa.

§ 15. 

Reprezentacja

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 16. 

Wynagrodzenie Zarządu

Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróż i noclegu oraz innych udokumentowanych wydatków, których poniesienie było konieczne w związku z pełnioną funkcją.

§ 17.

Rada Programowa Fundacji

1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym.

2. Rada Programowa Fundacji liczy od 3 do 7 członków.

3. Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa w skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,

b) śmierci,

c) prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego 

d) odwołania przez Fundatorów,

e) z dniem upływu kadencji.

4. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za ten okres.

5. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.

6. Członków Rady Programowej powołują i odwołują Fundatorzy. Kandydaci na członków Rady Programowej zgłaszani są przez aktualnych członków Rady, Zarządu, koordynatorów i wolontariuszy Fundacji. Członkowie Rady wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.

7. Kandydatem na członka Rady Programowej może być osoba, która cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.

8. Rada Programowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje posiedzenia Rady Programowej.

9. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i pomoc przy ich realizacji,

 2. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji, 

 3. przygotowywanie rocznych planów działania Fundacji,

 4. przygotowywanie propozycji wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

 5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Fundatorów i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,

10. Posiedzenie Rady Programowej w celu przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku.

11. Rada Programowa Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu.

12. Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad co najmniej na 10 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

13. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji, Fundatorzy, osoby wskazane przez Fundatorów oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

14. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

§ 18. 

Uprawnienia Fundatorów

Bez względu na uprawnienia przyznane innym organom w niniejszym Statucie, Fundatorzy uprawnieni są do dyskrecjonalnego dokonywania następujących czynności:

 1. dokonywania zmian Statutu Fundacji;

 2. powoływania i odwoływania członków Rady Programowej;

 3. powoływania i odwoływania Zarządu Fundacji;

 4. w uzasadnionych przypadkach zawieszenia lub zmiany uchwał Rady Programowej lub Zarządu;

 5. likwidacji Fundacji;

 6. połączenia z inną fundacją;

 7. pozostałych czynności wykonywanych przez Fundatorów w ramach uprawnień przyznanych im na mocy niniejszego statutu.

§ 19. 

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. W razie spełnienia się przesłanki likwidacji Fundacji, uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.

 4. Z chwilą  ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu. 

 5. Do likwidatora stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.

 6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatorów. Decyzje w tej sprawie podejmują Fundatorzy,.

§ 20

Połączenie z inną Fundacją

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy.

§ 21. 

Zmiana Statutu

Zmiany Statutu, w tym zmiany celów wskazanych w § 7 Statutu, mogą dokonywać Fundatorzy łącznie w dowolnym czasie i zakresie, w formie oświadczenia złożonego w zwykłej formie pisemnej.

Podpisy fundatorów:

Magdalena Proch

Zuzanna Filipowska

.